nl en de
|

Privacy

Agro de Arend B.V. hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website(s)  www.agrodearend.com.

Agro de Arend is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
 
Agro de Arend draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Grondslag voor de verwerking

Agro de Arend verwerkt uw persoonsgegevens als u klant bent van Agro de Arend. De klant is degene met wie Agro de Arend een overeenkomst is aangegaan voor levering van goederen en/of diensten.
 
Daarnaast verzamelen wij ook persoonlijke gegevens van potentiele klanten (prospects), nieuwsbrieflezers, leveranciers en onze eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens van deze personen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Agro de Arend verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren.
Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren.
Voor het versturen van facturen en het afhandelen van uw betaling.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (indien gewenst).
Om u toegang te verschaffen tot ons extranet (indien gewenst).
Om u uit te nodigen voor licentiebijeenkomsten en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Agro de Arend verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens over afgenomen gewasbeschermingsmiddelen en gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Agro de Arend registreert de volgende gegevens:Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
Adres en woonplaats
E-mailadres en (mobiele) telefoonnummer
Bankrekeningnummer (in geval van automatische incasso)
Nummer en geldigheidsdatum van uw spuitlicentie
Producten die u bij ons heeft afgenomen
Gegevens over uw teelt(en) en aan u verstrekte adviezen 
Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals ras, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, etc.).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
 
Agro de Arend gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Agro de Arend B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij hebben echter ook te maken met wetgeving ten aanzien van minimale bewaartermijn van transactiegegevens. De wettelijke bewaartermijn bedraagt thans 7 volle kalenderjaren.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Alleen onze medewerkers die dat voor hun functie vereisen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Daarnaast heeft onze ICT dienstverlener toegang tot onze systemen om beheer en onderhoud uit te kunnen voeren (zie ook hierna onder het kopje “delen van persoonsgegevens met derden”).
 
Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers ook tot geheimhouding. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Agro de Arend verkoopt uw gegevens niet aan derden.
 
Agro de Arend  verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld voor de rechtstreekse levering van goederen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (waaronder onze ICT dienstverlener), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Agro de Arend blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen, doorsturen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agro de Arend en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@agrodearend.com
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Agro de Arend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Dit betreft zowel technische als organisatorische maatregelen. Zo worden uw gegevens opgeslagen op een server die wij in eigen beheer hebben. Daarnaast gebruiken wij alleen betrouwbare standaard bedrijfssoftware voor de registratie van uw gegevens (waaronder Microsoft Office en Exact Globe).
 
Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op
 
Agro de Arend wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Contactgegevens 
 
Agro de Arend BV
Pottenveld 3
4043AB
Tel: 0488-483275
Email: info@agrodearend.com
 
 
Kesteren, mei 2018.