nl en de
|

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Agro de Arend B.V.

Artikel 1. Algemeen

Alle aanbiedingen, (elk onderdeel van) verkoopovereenkomsten, het verstrekken van adviezen en leveringen van Agro “de Arend” B.V. geschieden op deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Een (algemene) verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaardt en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden niet af.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer verkoper een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de opdracht. Daarenboven kunnen de koper en de verkoper geen rechten ontlenen aan (een gedeelte van) een overeenkomst voor zover (dat gedeelte van) de overeenkomst in strijd blijkt te zijn met wettelijke bepalingen of wettelijke voorschriften met name die, welke gebaseerd zijn op of voortspruiten uit de Bestrijdingsmiddelenwet en de Meststoffenwet.

Artikel 3. Prijzen

In geval van wijzigingen van kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland na het sluiten van de overeenkomst, behoudt de verkoper het recht tot aan het moment van levering de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Alle prijzen zijn
exclusief BTW, alsmede andere heffingen, dan wel rechten, welke van overheidswege worden voorgeschreven.

Artikel 4. Aflevering

1.Aflevering geschiedt overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge respectievelijk de Bestrijdingsmiddelenwet en de Meststoffenwet en op die wet gegronde beschikkingen, alsmede andere specifiek op deze branche gerichte overheidsmaatregelen.
2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Overschrijding van opgegeven termijnen door verkoper leidt slechts tot verzuim van verkoper indien verkoper na verloop van de overeengekomen termijn door de koper schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming in gebreke is gesteld en verkoper alsnog niet nakomt binnen de bedoelde redelijke termijn.
4. In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer door de verkoper bepaald. Het vervoer behoeft niet verder te geschieden dan tot daar, waar het voertuig over een verharde weg kan komen, alwaar de koper verplicht is de goederen in ontvangst te nemen. De goederen worden geacht aan de koper afgeleverd te zijn op het moment waarop de lossing is voltooid. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg tussen de koper en de verkoper, maar wel immer binnen een door verkoper te bepalen redelijke termijn, waarbij de koper er -als hij bij de aflevering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is - voor dient te zorgen dat degene die is belast met de aflevering van de goederen, toegang heeft tot de afgesloten ruimte waarin de goederen moeten worden opgeslagen. Indien de koper de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daardoor noodzakelijke extra kosten voor zijn rekening.
5. In geval van niet franco levering, worden de goederen geacht aan de koper afgeleverd te zijn op het moment dat deze op het bedrijf van de verkoper geladen zijn op het door of vanwege de koper gezonden transportmiddel.
6. Na aflevering volgens de leden 4 of 5 zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.
7. Indien de goederen om aan de koper te wijten redenen niet op of omstreeks het afgesproken tijdstip zijn afgeleverd, worden deze niettemin geacht in opdracht en voor risico van de koper bij de verkoper opgeslagen te zijn.
8. In geval van overmacht (waaronder onder meer wordt verstaan staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, misoogst, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport-, uitvoer- of invoerbelemmeringen en werknemersuitsluiting) zal de verkoper na schriftelijke mededeling aan de koper, gerechtigd zijn de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen. Indien de verkoper wegens overmacht niet aan zijn leveringsverplichting kan voldoen, heeft de koper het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9. In geval is verkocht met feitelijke aflevering op afroep, dient de koper de afroeping zodanig te stellen, dat binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroep termijn werd overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft is de verkoper na sommatie van de koper gerechtigd de nog resterende goederen aan de koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een nadere sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op vergoeding van alle door hem geleden schade.

Artikel 5. Emballage

1. Indien emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom, als bedoeld in artikel 6 lid 1, voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan de verkoper is betaald, vindt alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage.
2 .Het is koper verboden de emballage voor andere producten en/of doeleinden te gebruiken.
3. Koper is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade welke voor verkoper mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van overtreding door koper van het gestelde in lid.

Artikel 6. Betaling

1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of korting. De betaling wordt geacht te zijn geschied, op het moment dat het verschuldigde bedrag door de verkoper is ontvangen.
2. Indien koper na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn tot volledige betaling van het gemaande bedrag over te gaan, dan heeft zulks, onverminderd enig overigens aan verkoper toekomend recht, ten gevolge dat:
-Alle overige ten name van koper bij verkoper openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
-Verkoper het recht krijgt over het in de aanmaning vermelde bedrag verzuimrente te berekenen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 4% op jaarbasis vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag;
-Verkoper het recht krijgt zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de overeenkomst, en eventueel andere overeenkomsten met de koper, geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
- Alle kosten van verkoper, waaronder begrepen incassokosten, om tot gehele of gedeeltelijke inning van zijn vorderingen op koper te geraken ten laste van koper komen.
3. Indien de verkoper voor of tijdens de uitvoering van een overeen-komst aanwijzingen ontvangt dat de koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is de verkoper gerechtigd naderezekerheid te verlangen, dan wel niet of niet verder te leveren, indien de koper niet akkoord gaat met levering onder remboursof bij vooruitbetaling.

Artikel 7. Aansprakelijkheid/reclame

1. Verkoper staat slechts in voor de kwaliteit van de goederen in de staat waarin zij verkeren op het moment dat zij het magazijn van de verkoper hebben verlaten.
2. Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
3. Koper is verplicht de goederen en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. De gebreken van de goederen en emballage, die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede de gebreken die eerst later bij gebruik blijken te bestaan, dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na het moment waarop de koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren aan verkoper ter kennis worden gebracht. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen de verkoper ter zake gebreken. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten of zich op compensatie te beroepen. De aansprakelijkheid van verkoper vervalt, indien de koper aan één van deze verplichtingen alsmede aan de verplichting genoemd in artikel 7.2 niet voldoet. Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij met name de aanwijzingen van verkoper met betrekking tot goederen en emballage opvolgen.
4. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
5. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden;
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gewasschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8. De aansprakelijkheid van verkoper als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal nimmer het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag der betreffende goederen te boven gaan.
9. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10. Indien verkoper producten buiten Nederland levert, is verkoper niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien de producten niet voldoen aan de eisen, normen of voorschriften die worden gesteld door de Wet of overige bepalingen en voorschriften van dat betreffende land.
11. De aansprakelijkheid van verkoper met betrekking tot advisering beperkt zich, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel bepaalde uitsluitend tot schriftelijk gegeven adviezen.
12. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet:
- Indien de ondeugdelijkheid of onjuiste samenstelling te wijten is aan opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verkoper;
- Indien de schade is opgetreden als gevolg van gebruik van een door verkoper verkeerd geleverd produkt, terwijl die afwijkende hoedanigheid van dat produkt voor de koper niet uiterlijk waarneembaar kon zijn geweest.
13. Reclames wegens veronderstelde schade moeten op straffe van verval van recht geschieden binnen vijf werkdagen na het tijdstip, waarop de schade rederlijkerwijze voor het eerst kan worden geconstateerd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1.Verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot het tijdstip waarop de koper jegens verkoper heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van of krachtens overeenkomst aan hem geleverde of te leveren goederen respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede te zake van vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
2. In geval van niet tijdige betaling door koper zal verkoper het recht hebben de goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd verkopers overige rechten in verband met niet tijdige betaling.
3. Koper is verplicht zoveel mogelijk te voorkomen dat goederen van de verkoper door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden, dan dient de koper de verkoper onverwijld hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van zaken of bescheiden aan koper of derden, of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van verkoper kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien koper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper, van schuldsanering natuurlijke personen of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
6. Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen of overeenkomsten, waarop deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 11. Afwijkende bedingen of voorwaarden

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 12. Geschillen

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij de koper en de verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage. In het geval partijen in het geschil besluiten tot arbitrage over te gaan, zal het geschil worden berecht op de wijze als is bepaald in het door de Nederlandse Federatie van Distribuanten van Bestrijdingsmiddelen opgestelde arbitragereglement, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.